Agenda 2019

Zaterdag 22 december

Grafschafter Chortage Kloster Frenswegen (Dld)
15 tm 17 maart (besloten)

Vrijdag 12 april 2019

Johannes Passion J.S. Bach Plechelmusbasiliek Oldenzaal

Zaterdag 13 april

Johannes Passion J.S. Bach Muziekcentrum Enschede

17,18 en 19 april

Matthäus-Passion J.S. Bach Bergkerk Deventer